Freebie Trackers

 
 

 

Azərbaycan Komparativ Ədəbiyyatşunaslıq Assosoasiyası 2006-cı ilin fevralında Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyatdan kecmişdir.


Bu mmunasibətlə ICLA (Beynəlxalq Komparativist Ədəbiyyatşunaslıq Assosiasiyası) baş katibi prof. Steven Sondrup AzCLA sədriniə tərik məkubu gondərmisdir.
ICLA (Beynəlxalq Komparativist Ədəbiyyatşunaslıq Assosiasiyası) 1954-cu ildə Oksfordda təsis edilmişdir. Indiyədək Kanada və Amerikadan Cinə və Yaponiyaya qədər dunyanın bir cox olkələrində regional assosiasiyaları yaranmışdır. ICLA humanitar elmlər uzrə elmdə olan yenilikləri, muxtəlif olkələrdə oxşar maraq dairəsi olan alimləri bir araya gətirmək istiqamətində fəaliyyət gostərir. Post-Sovet məkaninda yalnız Estoniyada belə təskilat qeydə alınmışdır. Dunyanin, demək olar ki, butun univetsitetlərində komparativ Ədəbiyyatşunaslıq bir əsrdən coxdur ki, əsas fənnlər blokunda mustəqil fənn kimi tədris olunur. Kecmiş sovet məkaninda isə Rusiyada (Moskva Dovlət Universitetinin filalogiya fakultəsində diploma əlavə sertifikatı verilir), Qazaxstanda, Bakida (ədəbi komparativistika secmə fənn kimi 3 ildir ki, Baki Slavyan Universitetinin magistraturasında tədris edilir), umumilikdə geniş vusət tapmamişdir. Əsas predmeti ədəbiyyatda, mədəniyyətlərdə bəznərlik deyil, muxtəlifliklərdə birliklər, oxşarlıqlarda muxtəlifliklər, ədəbiyyatın araşdırlıma kontekstləri kimi məsələlərdir. Beləliklə, komparativ ədəbiyyatşunaslıq humanitar elmlərin muxtəlif sahələrini bir noqtədə birləşdirir.
Bunları nəzərə alaraq Azərbyacanda da belə bir təşkilat yaradılıb. Azərbaycan Komparativ Ədəbiyyatşunaslıq Assosoasiyası (AzCLA) əsas məqsədi Azərbaycan, eləcə də dunya ədəbiyyatının, ədəbiyyatşunaslıgının və mədəniyyətinin muxtəlif aspektlərdən, o cumlədən tarixi, fəlsəfi, dini, socioloji və s. oyrənilməsi, bu istiqamətdə lokal və beynəlxalq nəzəriyyələrin araşdırılması, ədəbiyyatın, mədəniyyətin problemləri ilə baglı muxtəlif layihələrin həyata kecməsidir. Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətini həm respublikamızda, həm də olkəmizdən xaricdə təblig edilməsi, dunya mədəniyyəti numunələrinin bizdə oyrənilməsi də assosiasiyanın əsas məqsədlərindəndir. Assosiasiya bu məqsədi həm yerli, həm də muxtəlif muvafiq beynəlxalq strukturları və alimləri birgə isə cəlb etməklə həyata keçirir.
Assosiasiya humanitar elmlər araşdırıcıları, ədəbiyyatşunaslar, kulturologlar, butun elmi maraq dairəsi uygun gələn səxslər ucun acıqdir. Həmcinin muvafiq akademik təskilatlar, kafedralar, cəmiyyətlər AzCLA-ya kollektiv uzv ola bilərlər.
Azərbaycan Komparativ ədəbiyyatsunasliq Assosoasiyası prof. R.M. Qeybullayeva tərəfindən yaradılmısdır..
 

 

 

 
  © 2007 Copyright Azerbaijan Comparative Literature Association - http://www.azcla.org